فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی به موجب نامه شماره ۶۳-۴/۱۱/۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

اعتبار علمی- پژوهشی را دریافت نموده است.

محورهای مجله عبارتند از:

  1. مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی
  2. مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی

« یادآور می شود که مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی قبلاً دارای عنوان مجله علوم اقتصادی بوده است.»

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.25.fa
برگشت به اصل مطلب