فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
*مهم* شرایط نویسنده مسئول مقالات*مهم*

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/26 | 
***
نویسنده مسئول در مقالات ارسالی
***

بدینوسیله به اطلاع نویسندگان ارجمند می‌رساند
طبق اصول اخلاق در نشر و حفظ حقوق معنوی نویسندگان،
در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی؛ هنگام ارسال مقاله «ارسال‌کننده مقاله» باعنوان
«نویسنده مسئول مقاله» شناخته خواهد شد
و نام همکاران، بعد از قرار گرفتن مقاله در روند داوری و یا پذیرفته شدن مقاله،
به همان ترتیب که در پرونده مقاله ثبت شده‌اند، در شناسنامه مقاله قید خواهند شد.
*******
****
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.43.58.fa.html
برگشت به اصل مطلب