فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
*مهم* محدودیت ارسال مقالات جدید*مهم*

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/26 | 
محدودیت ارسال مقالات جدید
*****
به استحضار نویسندگان گرامی می‌رساند،
پس از انتشار یک مقاله توسط نویسنده مسئول در فصلنامه،
این نشریه به مدت ۶ماه پس از تاریخ انتشار مقاله در وبگاه،
از دریافت و پذیرش مقالات دیگر توسط نویسنده مسئول معذور می باشد.
***********
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.43.59.fa.html
برگشت به اصل مطلب