فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
*مهم* پرداخت هزینه پردازش مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی
احتراما به اطلاع می رساند  مقرر گردید  از تیرماه ۱۴۰۲ پس از بررسی اولیه و تکمیل داوری مقالات، در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت انتشار در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی مبلغ ۵۰۰،۰۰۰، ۷ریال توسط نویسندگان مسئول محترم پرداخت و نامه پذیرش نهایی مقاله جهت انتشار در فصلنامه به نویسنده مسئول ارائه می‌گردد.
شایان ذکر است مقالاتی که در شماره پاییزبرای انتشار پذیرفته شوند مشمول این قانون خواهند بود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.43.61.fa.html
برگشت به اصل مطلب