فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- کلیه شماره های مجله
کلیه شماره های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره 9
         شماره 33         پاییز 1397      تعداد مقالات موجود: 7مقاله
         شماره 34    زمستان 1397     تعداد مقالات موجود: 7مقاله
        شماره 35           بهار 1398     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

دوره 8
         شماره 29         پاییز 1396      تعداد مقالات موجود: 7مقاله
         شماره 30    زمستان 1396     تعداد مقالات موجود: 7مقاله
        شماره 31           بهار 1397     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

        شماره 32     تابستان 1397     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

دوره 7
         شماره 25         پاییز 1395      تعداد مقالات موجود: 7مقاله

        شماره 26    زمستان 1395     تعداد مقالات موجود: 7مقاله

        شماره 27           بهار 1396     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله
        شماره 28     تابستان 1396     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله
 

دوره 6

         شماره 21         پاییز 1394      تعداد مقالات موجود: 8مقاله

        شماره 22    زمستان 1394     تعداد مقالات موجود: 7مقاله

        شماره 23           بهار 1395     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

        شماره 24     تابستان 1395     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله


دوره 5

         شماره 17         پاییز 1393      تعداد مقالات موجود: 7مقاله

        شماره 18    زمستان 1393     تعداد مقالات موجود: 7مقاله

        شماره 19           بهار 1394     تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

        شماره 20     تابستان 1394     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله


 دوره 4

          شماره 13    پاییز       1392      تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

          شماره 14   زمستان 1392      تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

          شماره 15   بهار        1393      تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

          شماره 16     تابستان 1393        تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

دوره 3

           شماره 9     پاییز       1391     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

          شماره 10   زمستان 1391     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

          شماره 11    بهار      1392     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله 

         شماره 12   تابستان 1392     تعداد مقالات موجود: 7 مقاله


دوره 2

           شماره 5    پاییز      1390    تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

           شماره 6    زمستان 1390    تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

           شماره 7     بهار      1391    تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

           شماره 8    تابستان 1391    تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

دوره 1 

           شماره 1    پاییز      1389    تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

           شماره 2    زمستان 1389    تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

           شماره 3     بهار      1390    تعداد مقالات موجود: 9 مقاله

           شماره 4    تابستان 1390    تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find.php?item=1.82.32.fa
برگشت به اصل مطلب