دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )                   سال11 شماره 42 صفحات 117-83 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zaroki S, Yadolahi Otaghsara M, Yousefi Barfurushi A. Informal Employment and Poverty of Urban and Rural Households in Iran. jemr 2020; 11 (42) :83-117
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2041-fa.html
زروکی شهریار، یدالهی اطاقسرا مستانه، یوسفی بارفروشی آرمان. اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1399; 11 (42) :83-117

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2041-fa.html


1- دانشگاه مازندزان ، sh.zaroki@umz.ac.ir
2- دانشگاه مازندزان
چکیده:   (3070 مشاهده)
عدم‌حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی‌گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین‌رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره‌گیری از ریز داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه­ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه‌شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده‌ها، مقایسه‌ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته‌ی محدود بر مبنای داده‌های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است
متن کامل [PDF 1612 kb]   (864 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: بخش عمومی
دریافت: 1399/3/11 | پذیرش: 1399/10/29 | انتشار: 1400/1/31

فهرست منابع
1. Alvaredo, F., & Gasparini, L. (2015). Recent trends in inequality and poverty in developing countries. In Handbook of income distribution, 2, 697-805. [DOI:10.1016/B978-0-444-59428-0.00010-2]
2. Amara, M., & Jemmali, H. (2018). Household and contextual indicators of poverty in Tunisia: A multilevel analysis. Social Indicators Research, 137(1), 113-138. [DOI:10.1007/s11205-017-1602-8]
3. Anyanwu, J. C. (2014). Marital status, household size and poverty in Nigeria: evidence from the 2009/2010 survey data. African Development Review, 26(1), 118-137. [DOI:10.1111/1467-8268.12069]
4. Arab mazar, A., & Hosseini nejad, M. (2004). The influences in the poverty of rural working families in Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 1(1), 67-94. (In Persian)
5. Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of education on poverty reduction. International Journal of Academic Research, 3(1), 659-664.
6. Bakhtiari, S., & Khoobkhahi, K. (2011). Employment and its affecting factors in Iran's informal labor market (1972-2006), Journal of Iran's Economic Essays, 8(15), 117-138. (In Persian)
7. Berisso, O. (2016). Determinants of consumption expenditure and poverty dynamics in Urban Ethiopia: Evidence from panel data. In Poverty and Well-Being in East Africa. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being. Springer, Cham, 139-164). [DOI:10.1007/978-3-319-30981-1_7]
8. Bulter, J.S., & Moffit, R. (1982). A computationally efficient quadrature procedure for the one- factor multinomial probit model. Econometrica, 50, 761- 764. [DOI:10.2307/1912613]
9. Canelas, C. (2019). Informality and poverty in Ecuador. Small Business Economics, 53(4), 1097-1115. [DOI:10.1007/s11187-018-0102-9]
10. De Silva, I. (2008), Micro‐level determinants of poverty reduction in Sri Lanka: a multivariate approach. International Journal of Social Economics, 35(3) 140-158. [DOI:10.1108/03068290810847833]
11. Devicienti, F., Groisman, F., & Poggi, A. (2010). Chapter 4 Are informality and poverty dynamically interrelated? Evidence from Argentina. In Studies in Applied Welfare Analysis: Papers from the Third ECINEQ Meeting. Research on Economic Inequality, Volume 18. Emerald Group Publishing Limited, 79-106. [DOI:10.1108/S1049-2585(2010)0000018007]
12. Ebrahim Pour, S., & Elmi, Z. (2013). Determinants of poverty in Iranian urban households in 2009: An application of panel data models with limited dependent variable, Economics Research, 13(49), 101-116. (In Persian)
13. Elmi, Z., & Alitabar, F. (2012). The effect of education and household size on poverty in urban areas of Iran (2005 and 2009). Social Welfare Quarterly. 12 (46), 93-159. (In Persian)
14. Etemadi, S. (2019). The Effect of Employment in Different Sectors on Poverty in Iran. Master Thesis in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran. (In Persian)
15. Ghazouani, S., & Goaied, M. (2001). The determinants of urban and rural poverty in Tunisia. Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey.
16. Gindling, T. H., & Terrell, K. (2010). Minimum wages, globalization, and poverty in Honduras. World Development, 38(6), 908-918. [DOI:10.1016/j.worlddev.2010.02.013]
17. Gerivani, F., Ahmadi Sh, M., & Fallahi, M. (2014). Investigating the factors affecting the poverty of urban households in North Khorasan province using the tobit model. Journal Urban- Regional Studies and Research, 5(20), 183- 202. (In Persian)
18. Ghazanfari Aghdam, K., & Elmi, Z. (2019). Analysis of the factors that create poverty in Iran through the pseudo-panel data approach, The Journal of Economic Policy, 11(21), 25-53. (In Persian)
19. Günther, I., & Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort?. Journal of development economics, 97(1), 88-98. [DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.01.001]
20. Jayasinghe, M. (2019). Dynamic trends in household poverty and inequality in Sri Lanka: do gender and ethnicity matter?. Journal of the Asia Pacific Economy, 24(2), 208-223. [DOI:10.1080/13547860.2019.1573716]
21. Karimi moughari, Z., Zaroki, Sh., & Ahmadi, Z. (2018). Calculating and analyzing the informal employment structure in urban area of Kurdistan province. Applied Economics, 8(26), 1-15. (In Persian)
22. Khodad kasha, F., Heidari, K., & Bagheri F. (2005). An estimation of poverty line in Iran during 1984-2000. Social Welfare Quarterly. 5(17), 137-164. (In Persian)
23. Lastrapes, W. D., & Rajaram, R. (2016). Gender, caste and poverty in India: Evidence from the national family health survey. Eurasian Economic Review, 6(2), 153-171. [DOI:10.1007/s40822-015-0043-4]
24. Lekobane, K. R., & Seleka, T. B. (2017). Determinants of household welfare and poverty in Botswana, 2002/2003 and 2009/2010. Journal of Poverty, 21(1), 42-60. [DOI:10.1080/10875549.2016.1141381]
25. Midgley, J. (2009). The role of social security in poverty alleviation: An international review. In Social Policy and Poverty in East Asia, 30-58. [DOI:10.4324/9780203874097]
26. Mizunoya, S., & Mitra, S. (2013). Is there a disability gap in employment rates in developing countries?. World Development, 42, 28-43. [DOI:10.1016/j.worlddev.2012.05.037]
27. Mohamadzadeh, P., Fallahi, F., & Hekmati Farid, S. (2011). Poverty and its determinants in the Iranian urban households. The Journal of Economic Modeling Research, 1 (2) :41-64. (In Persian)
28. Muller, C. (2000). The Statistical Association of Price Indices and Living Standards. CREDIT, University of Nottingham. Mimeo.
29. Najafi, B., & Shoushtarian, A. (2007). Estimating poverty line and investigating determinants of poverty for rural and urban households in Iran. Agricultural Economics and Development, 15(59), 1-24. (In Persian)
30. Nazier, H., & Ramadan, R. (2015). Informality and poverty: A causality dilemma with application to Egypt. Advances in Management & Applied Economics, 5(4), 31-60.
31. Oginni, A., Ahonsi, B., & Ukwuije, F. (2013). Are female-headed households typically poorer than male-headed households in Nigeria?. The Journal of Socio-Economics, 45, 132-137. [DOI:10.1016/j.socec.2013.04.010]
32. Okojie, C. E. (2002). Gender and education as determinants of household poverty in Nigeria (No. 2002/37). Wider discussion paper.
33. Rahman, M. (2013). Household characteristics and poverty: A logistic regression analysis. The Journal of Developing Areas, 47(1), 303-317. [DOI:10.1353/jda.2013.0001]
34. Ravalion, M. (1996). Issues in Measuring and Modeling Poverty, Economic Journal, 106: 1328-1343. [DOI:10.2307/2235525]
35. Renani, M., Mirzaie, M., Arbabian, S., & Vaez, L. (2009). Investigating the employment structure in the informal sector (case study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province), The Journal of Economic Policy, 1(2), 1-36. (In Persian)
36. Sekhampu, T. J. (2013). Determinants of poverty in a South African township. Journal of Social Sciences, 34(2), 145-153. [DOI:10.1080/09718923.2013.11893126]
37. Statistical Center of Iran. Microdata on the income-expenditure plan of urban and rural households in 2018. (In Persian)
38. Wang, C., Wang, Y., Fang, H., Gao, B., Weng, Z., & Tian, Y. (2020). Determinants of rural poverty in remote mountains of southeast china from the household perspective. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 1-18. [DOI:10.1007/s11205-019-02236-3]
39. Zamanzadeh, H., & Shahmoradi, A. (2012). Estimating the poverty lines in Iran based on household scale. The Journal of Economic Modeling Research. 2(6), 1-18. (In Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb